Гледай
на живо

Федерацията по шах има 7 дни да върне 2 млн. лв. на спортното министерство

Средствата са разходвани незаконосъобразно

В периода 2011 – 2014г. Българската федерация по шахмат е заявила искане за осигуряване на средства от страна на Министерство на младежта и спорта за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири към Европейския шахматен съюз.

Извършена е извънпланова проверка от Инспектората, в хода на която са прегледани и анализирани документи и информация - констатации в доклад на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, в едно с приложено към същия Писмо на Европейския шахматен съюз от 14.12.2015 г. и анекси, Арбитражно Решение, постановено от Спортния Арбитражен съд.

По време на проверката на Федерацията по шахмат от страна на Инспектората, са констатирани нарушения на нормативни разпоредби.

Констатирано е, че осигурените средства от страна на Mинистерството за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири в размер на 2 097 461,43 лв., не са разходвани по предназначение.

Една част от проведените турнири не са били включени в официалния календар на Европейската шахматна федерация и спортната федерация не е начислявала и събирала такси за домакинство и други, съгласно Правилата на ЕШС.

Отчетените от страна на Българската федерация суми за разходваните финансови средства не са въз основа на първични счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството.

От страна на АДФИ и Инспектората е констатирано, че описаните суми в размер на 2 097 461, 43 лв. за периода 2011 – 2014 година са преведени по банкова сметка, която не е официалната сметка на ЕШС.

Парите са преведени по сметката на компания с неясен собственик със същото наименование, а именно European Chess Union, регистрирана на адрес: 16192 Coastal Highway, Lewes Delaware, USA, а сметката по която са преведени парите е открита в АБАНКА – Любляна, Словения.

Официалното седалище по това време на ЕШС е в Хюнеберг Зее, Швейцария, с операционен офис в Белград, Сърбия, на улица „Масарикова“ №5/19, 11 000 Белград, Сърбия, като официалната сметка на ЕШС е открита в Bank Credit Suisse, Швейцария.

В резултат на заключенията на извършената проверка е предоставен на президента на БФШ 7-дневен срок, считано от 01.08.2017 г., за предприемане на действия по възстановяване на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходваната сума по банковата сметка на ММС.