Гледай
на живо

Регистрираме юридическо лице с нестопанска цел с по-ниски такси

Вписването ще се извършва в единен електронен регистър

Намаляват таксите за регистрация на юридически лица с нестопанска цел. Намалението ще бъде от два до четири пъти, в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това облекчение за гражданите се предвижда с промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, одобрена днес от Министерския съвет. Вписването ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г.
ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по вписванията, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище. Ще има възможност заявленията да се подават и по електронен път, като таксата за това ще е с 50% по-ниска спрямо тази за подаване на гише.
Регистрацията ще се осъществява на принципа „на едно гише“, в единен централизиран уеб базиран електронен регистър, който ще може да предоставя комплексни електронни услуги. В този случай отпада и заплащането на държавните такси за вписване в регистър БУЛСТАТ. Именно тези облекчения ще доведат до значителното занижаване на таксите.