Гледай
на живо

Сметната палата откри нарушения в отчета на Софийския университет

Установени са плащания брой, вместо по банков път

Сметната палата откри нарушения в отчета на Софийския университет Сметната палата откри драстични нарушения във финансовия отчет на Софийския университет. Докладът на... thumbnail text

Сметната палата откри драстични нарушения във финансовия отчет на Софийския университет.

Докладът на одиторите вече е публикуван. В текста на документа се казва, че финансовият отчет за 2016 година не дава вярна представа за състоянието и имуществото на университета към 31-и декември същата година.

Каквато и да е причината за пропуските, отговорност носи ръководството на висшето училище.

Не е имало съответствие между посоченото в счетоводните данни и подадената информация до Сметната палата. От финансовата институция твърдят, че вероятно част от собствеността като компютри, оборудване и др., не се водят на отчет.

Като пример се посочва, че по сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв. Разликата е от над 200 000 лева.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други.

Нарушения са правени и в Закона за ограничаването на плащанията в брой. През 2016 година, служители на учебното заведение са получавали служебни аванси в размер на 10 000 лева. Освен това в брой са връщани гаранции за изпълнение и участие в обществени поръчки, като на изпълнителя е плащано по банков път. По 10 000 лева са внасяни и по сметките на доставчиците за задължения.

За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет са уведомени Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите.

Незадоволителното състояние на финансовата дисциплина в Софийския университет се потвърждава и от проверката за изпълнението на препоръките по одитния доклад за съответствие при финансовото управление на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2015 г.

В него Сметната палата е дала 37 препоръки за подобряване на финансовото управление на публичните средства на ректора на университета. При извършения последващ контрол за изпълнението им е установено, че 22 от тях са изпълнени, което представлява 41 на сто от дадените препоръки.

Финансовата институция дава 6-месечен срок, след което отново ще извърши проверка.