Радомир е в очакване на бързата реакция от централната власт, тъй като проблемът във водоснабдителната система е сериозен и изисква спешни мерки. Тази ситуация възниква на фона на факта, че от 12.12.2019 г. по предложение на "ВиК" ООД - Перник и във връзка с намаляване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване за "Висока зона" на Радомир, със заповед на кмета на общината е въведено режимно водоснабдяване за тази част на града.