София 8 °C
Велико Търново 13 °C
Пловдив 9 °C
Варна 9 °C
Бургас 8 °C
Начало Новини Предавания На живо

Валентин Радев обяви състава на новия съвет по превенция на престъпността

Приоритет е намаляване риска от престъпления в уязвими групи

17:37 ч. 11.12.2017 г.Общество 8

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев председателства новия състав на Националния съвет по превенция на престъпността, сформиран през октомври, в който участват 12 заместник-министри и ръководители на агенции и дирекции, които имат отношение към проблема, съобщиха от МВР. На заседанието бе приет Отчет за изпълнение на приоритетите и целите от Плана за превенция на престъпността през миналата година. Приета бе и работна програма за 2018 година, в която като основен акцент са изведени мерките, свързани с ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотноживеещи хора, пресичане кражбите на селскостопанска продукция, ограничаване на незаконната сеч и незаконната търговия с културни ценности, както и намаляване на престъпленията против собствеността. Включени са и мерки, насочени към намаляване насилието сред децата и младежите, ограничаване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система деца; повишаване на образователния, културния и социалния статус на маргинализираните групи от обществото.

 „Тъй като престъпността е сложно социално явление, резултат от влиянието на много фактори като социално-икономическото състояние на страната, жизненото равнище на гражданите, качеството на образованието и обхвата на децата в образователната система, а също и семейната среда, институциите и обществеността следва да си сътрудничат и да работят съвместно за противодействието й и най-вече за нейната превенция“, заяви министър Радев при откриването на заседанието. Изграждането на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавната власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество е сред основните приоритети, залегнали в плана, наред с изграждането на сигурна и безопасна среда в населените места и създаване на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска култура. Друг основен приоритет е създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвими групи.