Гледай
на живо

Световен ден за правата на човека

На този ден ООН подписва Харта за човешките права

Днес е Световният ден за правата на човека. Подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война. Документът посочва принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

ООН е приела шест договора за основните човешки права: Международен договор за гражданските и политическите права; Международен договор за икономическите, социалните и културните права; Договор срещу насилието; Договор за превенция на расовата дискриминация; Договор за превенция на дискриминацията на жените; Договор за правата на децата.

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Днес, 60 години по-късно, тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането на хората за човешките права и тяхната защита.

В приетата през 1991 г. Конституция на Република България се залагат най-важните европейски стандарти в областта на защита на правата на гражданите. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с човешките права и свободи. От 2005 г. насам институцията на омбудсмана на Република България работи активно в защита правата на гражданите, както и по актуални правозащитни теми - защита правата на детето, правата на хората в неравностойно положение, правото на здравеопазване, правото на образование и др.

По повод Световния ден на правата на човека ф,Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) изпрати пощенска картичка до 240-те депутати от всички политически партии в българския парламент.

Целта на инициативата е да припомни на политиците отговорностите, които имат по отношение спазването на международните договорки за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и полова идентичност, и продължаващата липса на каквото и да е законодателство по темата у нас.

Мониторингов доклад на трите национални организации на лесбийки, гейове, бисексуални, трансексуални и интерсекс хора (ЛГБТИ) от 2018 г. сочи, че страната ни поддържа законодателство, което е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, както и на практиката на Европейския съд по правата на човека.