Гледай
на живо

Над 400 опасни язовири у нас

„Държавна консолидационна компания“ ЕАД поема ремонтните дейности

858  язовири на територията на България се нуждят от строително-ремонтни мероприятия с цел привеждането им в технически изправно състояние. 414, определени като потенциално опасни, са за спешен и авариен ремонт. Това е установил анализ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), изготвен на база осъществяване на контролна дейност при проверени 6585 броя язовири у нас.

След извършени законодателни промени, обнародвани в Държавен вестник миналата седмица, язовирите, които общините не могат да стопанисват, преминават към Министерство на икономиката. Повечето от язовирите обаче нямат изрядни документи за собственост и процесът по прехвърляне на активите в полза на държавата може да отнеме не малък период от време. Поради това търговско дружество, определено от Министерския съвет, ще поеме ремонтно-възстановителни дейности. Кабинетът реши това да бъде „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, което е дружество със сто на сто държавно участие и има капацитет да изпълни определените функции.

Така ДКК ЕАД ще възлага ремонтите на язовири и съоръжения към тях - държавна и общинска собственост. Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ пък ще е отговорно за комплексното управление на язовири публична и частна държавна собственост.

При язовирите, които се нуждаят от спешен ремонт, са констатирани неизправности от най-широк диапазон по вид, характер и степен на сложност, като свличания и ерозиини процеси по въздушния и водния откос;  липса или повреда на основните изпускатели; неизправен бързоток; нарушена конструктивна сигурност и филтрация  по язовирната стена; затлачен отводнителен канал;  неизправен преливник.

Спешната оценка на разходите за дейностите, които трябва да бъдат предприети за въпросните над 400 язовири, е в размер на около 500 млн. лв., които ще бъдат осигурени от Министерски съвет на ДКК ЕАД за започване на незабавни ремонтни дейности .