Гледай
на живо

Омбудсманът извърши проверка в Софийския затвор

Дадени са препоръки към директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Приключи проверката в  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), затвора и арестите в гр. София, по нареждане на омбудсмана на България Мая Манолова.

Инспекцията е била с цел изпълнение на направените препоръки при предходни посещения на Националния превантивен механизъм (НПМ). Проверяващите са следили за незаконосъобразна употреба на белезници в ареста на бул. „Г. М. Димитров“, употреба на сила, помощни средства и оръжие за всички места за задържане от закрит тип и арести на територията на гр. София.

НПМ установява че: „Необоснованата употреба на помощни средства (белезници) при извеждане от спални помещения, а даже и на свиждания в зоните за повишена сигурност не е преустановена поради регламентирането им в инструкциите за съответния пост. Налага се необосновано термина „вътрешен конвой“, за да се използват белезници в нарушение на разпоредбите на ЗИНЗС.

Проверката е установила нарушение на правата на лишените от свобода и на социалните права на служителите в Местата за лишаване от свобода поради липса на надзорен състав.

НПМ препоръчва Министерството на правосъдието и Министерството на финансите при разработване на бюджета на ГДИН да вземат необходимите мерки за значително увеличаване на надзорния състав.

„Изключително позитивна констатация е, че в затвора в гр. София след постъпване на работа на новия ръководител на затвора необоснованата употреба на сила е преустановена. Констатацията се потвърждава от интервютата на значителен брой лишени от свобода.“, се посочва в доклада от проверката.  

В някой от затворите вече има животоопазващи боеприпаси, с който са оборудвани външните постове, което НПМ оценява високо положително.

Забележка на проверяващите има и по отношение на лежащите в болница затворници. Фиксиране на болен към легло с белезници не попада  е изтезание, жестоко, нечовешко или унизително отношение по смисъла закона, пише още в доклада.

Проверяващите са дали препоръки още за времето за личен тоалет на лишения от свобода, метода на осъществяване на медицински преглед, външния конвой на болните затворници, броя на конвоираните, когато се извършва движение в района на затвора, както и по отношение приемането и предаването на лишените от свобода от дежурния главен надзирател да става срещу подпис.

По повод действията на служителите на охранителните постове в затворите НПМ напомня, че „към лишените от свобода и задържаните под стража лица не могат да се прилагат мерки, които имат за цел причиняване на физически страдания или унижаване на човешкото им достойнство.“, включително и че тяхното право на живот е защитено от Конституцията включително и при опит за бягство, ако не нападат пост.

В доклада е направена констатация за „бавна реакция от страна на надзорноохранителния състав, късно сформиране на група за преследване на бегълците в посока бягство по горещи следи, като автомобили със служители от надзорно-охранителния състав излизат чак след около 5 минути“.

Има препоръки към министъра на правосъдието за допълнително обучение на персонала поне веднъж месечно, зачитано като работно, в техники за овладяване на агресивни задържани лица.

НПМ отбелязва, че е налице системен дългогодишен проблем за България във връзка с незаконосъобразно използване на белезници в зоните за повишена сигурност спрямо доживотно осъдени на лишаване от свобода. Налице е необходимост от комплексни действия от страна на законодателната, изпълнителната и съдебната власт за недопускане на изтезание, чрез използване на помощни средства в тези зони.

Комитетът препоръчва на българските власти да преразгледат политиката на заключване с белезници на осъдени на доживотен затвор, когато са извън килията си.

Европейският съд за правата на човека в редица свои решения е постановявал, че системното поставяне на белезници при извеждане на лишени от свобода лица от килията, в случай че те остават в охранявана среда, е в нарушение на чл. 3 от Конвенцията, освен ако не е основано на конкретни съображения за сигурност.

Представители на Синдиката на служителите в затворите обосновават използването на белезници в охранявана среда с липсата на достатъчен надзорен състав и с наличието на високоагресивни затворници.

НПМ препоръчва да извърши преглед за оптимизация на постовете в и увеличи броят на надзирателите в зоните за повишена сигурност поне на трима или да създаде евентуални мобилни групи за съдействие в кризисни ситуации.  Препоръката е свързана с всички места за лишаване от закрит тип в България.