Гледай
на живо

Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2020 г.

Ще разработва, координира и контролира мерките за сигурност

Министерският съвет прие Решение за бюджетната процедура за 2020 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. С Решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година. Определена е базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Нов момент в бюджетната процедура за 2020 г. е разширяването на обхвата на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет.