Гледай
на живо

Правителството прие годишен план в областта на интеграцията

Част от целите в плана са за интеграция на лица с международна закрила

Правителството прие План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. Изготвянето на документа е заложено в изискването за разработване и залагане за всяка календарна година на специфични мерки, насочени за интеграция на лица, получили международна закрила в България.

Планът включва цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, изведени в Стратегията и съобразени изцяло с рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция, които са в компетентността на институциите, разписали документа.

Спазвайки изискванията на „Методологията за стратегическо планиране в Република България“ (април 2010 г.), в документа са заложени за изпълнение общо 44 стратегически цели, като 10 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в страната ни.

Проектът бе публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, като приетите становища са отразени в изготвения план.