четвъртък, юли 25, 2024
19.2 C
София
20 C
Пловдив
21.8 C
Варна
НачалоЕвропаИЗВЪНРЕДНО: Ето пълния текст на френското предложение за РСМ и България

ИЗВЪНРЕДНО: Ето пълния текст на френското предложение за РСМ и България

Френското предложение за разрешаване на спора между България и РС Македония се състои от три независими елемента, които само в комплект могат да отговорят на въпроса дали РСМ е готова да започне преговори за членство в ЕС, предаде БГНЕС.

БГНЕС публикува пълният текст на Протокола, за да може обществото ни да бъде информирано.

Протокол от Второто заседание на Съвместната Междуправителствена комисия, създадена на основа на член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония:

Отчитайки развитието на приятелски отношения между държавите, основани на зачитане на принципите на равноправие и правото на самоопределение на народите,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа в дух на споделените евроатлантически ценности,

Подчертавайки необходимостта от преодоляване на отворените двустранни въпроси, възстановяване на доверието и стриктно изпълнение без по-нататъшно забавяне на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан през 2017 г.,

Двете страни направиха преглед на прилагането на този Договор, приеха мерки за подобряване на двустранното сътрудничество и преодоляване на възникналите в изпълнението на Договора въпроси.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преглед на постигнатото в изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода от 10 юни 2019 г. до … 2022 г. в частта на секторното сътрудничество.

2. Приемане на Годишния доклад за работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между Република България и Република Северна Македония.

3. Приемане на насоки за действия по изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за следващ период

4. Подписване на Протокола от проведеното второ заседание на Съвместната междуправителствената комисия.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

I Група

………….

II Група

………….

III Група

………….

IV Група

………….

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Правителствата на Република Северна Македония и на Република България приемат доклада на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси (наричана по-нататък „Комисията“) за периода 2019 – 2022 г. със следните забележки:

1. През отчетния период Комисията проведе …./брой/ заседания. Независимо от постигнатия малък напредък по цар Самуил и темата за богомилската ерес, Комисията не прие други препоръки, което се оценява като незадоволително.

2. Двете страни окуражават Комисията да активизира дейността си и да постигане ясни резултати, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Двете правителства потвърждават своята подкрепа за Комисията, като се ангажират да създават благоприятна среда за нейната работа, да я насърчават да работи за повишаване на ефективността и постигане на конкретни резултати въз основа на строго научен дебат и с цел представяне на факти и събития от общата история, която свързва двете държави и народите им, в образователните системи.

В своята работа Комисията стриктно да се придържа към разпоредбите на чл. 8, т. 2 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, а именно „… да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори, научно тълкуване на историческите събития“. В съответствие с приложимите разпоредби от Договора от 2017 г., работата на Комисията не може да бъде едностранно прекратявана.

Двете страни, в срок до две години, да включат в учебни програми, учебници и релевантните учебни материали, надписи на паметници, табели, информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публична собственост, всички вече взаимно договорени резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Двете страни ще приведат в съответствие с препоръките на Комисията, в срок не по-дълъг от две години след одобряването им от Съвместната комисия по чл. 12, методическите указания, учебниците и други релевантни учебни материали, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Оригиналите на съответните исторически извори и литературни текстове да бъдат достъпни, използвани и представяни от съответните образователни институции при тяхното изучаване.

Двете правителства ще приведат в съответствие с препоръките на Комисията, в срок не по-дълъг от две години след одобряването им от Съвместната комисия по чл. 12, съдържанието на надписи на паметници, табели, информационни материали в музеи, други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публична собственост, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Всички бъдещи резултати от работата на Комисията ще се публикуват съвместно от двете страни в срок до шест месеца след приемането на договорените текстове от Съвместната Междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, но ако това не бъде извършено в посочения период, всяка страна ще има правото да ги публикува самостоятелно.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В съответствие с взаимния интерес от утвърждаване на добросъседските и партньорски отношения, двете страни се ангажират да работят за изпълнение на следните ангажименти, произтичащи от Договора от 2017 г.:

[Правителството на Република България заявява готовност, да даде съгласие за провеждане на Първа междуправителствена конференция на ЕС и Република Северна Македония, при условие, че Първата междуправителствена конференция ще се проведе непосредствено след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на страната и са част от българския народ и ще хармонизира своето приложимо законодателство с направените промени в конституцията. Правителството на Република България поема този ангажимент с разбирането, че двете страни добросъвестно ще прилагат Договора и настоящия Протокол.]

I. Действия, които да бъдат предприети преди първата Междуправителствена конференция на ЕС и Република Северна Македония

[Правителството на Република Северна Македония поема ангажимент, че преди провеждане на Първата междуправителствена конференция ще приключи съответните процедури и ще включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на страната и са част от българския народ, и ще хармонизира своето приложимо законодателство, така че то да отразява направените изменения в Конституцията.]

Правителството на Република Северна Македония, в съответствие с чл. 11 ал. 5 от Договора, потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Северна Македония.

Правителството на Република Северна Македония да предостави на Република България копия на всички методически указания, учебници, учебни помагала и други релевантни учебни материали в образователната програма на Република Северна Македония в съответствие с чл.12 от Програмата между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката.

Говор на омраза

Страните потвърждават ангажимента си за предприемане на действия срещу прояви на говор на омраза и определят министерствата на външните работи като институции за контакт за съвместното идентифициране на такива случаи при надписи върху обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни програми, както и в медийното пространство (включително онлайн и социални медии).

Страните ще създадат, без забавяне, съответната процедура и конкретните стъпки за предприемане на бързи и ефективни действия при идентифицирането на такива случаи.

Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически режим

Правителството на Република Северна Македония, в съответствие с Декларацията на Събранието на Република Северна Македония от 2006 г. за извинение към жертвите от репресиите на режима в периода 1945-1990 г. и в духа на Резолюцията на Европейския парламент от 2009 г. за Европейската съвест и тоталитаризма, да осъди и да се извини за несправедливостите и репресиите, извършвани в миналото, пряко или косвено, от югославския комунистически режим срещу граждани въз основа на тяхното етно-политическо самоопределение, вкл. по отношение на българите.

Правителството на Република Северна Македония декларира, че ще създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

България декларира, че вече е обезпечила и ще продължи да обезпечава достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, с което създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Темата за историята

При подписването на настоящия Протокол, страните ще публикуват на интернет страниците на двете правителства всички резултати и препоръки от досегашната работа на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. Резултатите и препоръките се прилагат към настоящия Протокол.

В изпълнение на чл. 8 ал.3 от Договора, двете страни договарят общ годишен календар за 2022 г. и 2023 г. за съвместни чествания на общи исторически събития и личност, които вече са били договорени от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. При наличие на политическа воля двете страни ще честват и други общи исторически събития и личности. Годишният календар се прилага към настоящия Протокол.

[Правителствата на двете страни, на съвместна церемония, ще открият обновени табели на крепостта на Цар Самуил в град Охрид, които ще отразяват препоръките на Комисията.]

[Правителството на Република Северна Македония ще подготви и представи примерен урок за 7-ми от образователната програма на Република Северна Македония по темата за Цар Самуил, в съответствие с препоръките на Комисията и в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Този примерен урок се прилага към настоящия протоколи в бъдеще ще бъде включен в училищната програма в Република Северна Македония.]

Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще разработи и изпълнява план за работа, който предвижда провеждане между 8 и 10 заседания годишно.

II. Мерки след провеждане на първа Междуправителствена конференция.

Правителството на Република Северна Македония до началото на учебната година 2023-2024 г. да промени съдържането на учебника по география за 7 клас.

Двете страни се съгласиха, при идентифициране на други случаи на неоснователни етнически/териториални претенции в учебници и учебни помагала, те да бъдат изтеглени от образователните им програми и тяхното съдържание да бъде променено.

Правителството на Република Северна Македония се ангажира, в периода на преговори за членство в ЕС, последователно да информира Република България за всички промени на съдържанието на всички учебници, учебни помагала и методически указания в образователната програма на Република Северна Македония и да предоставя копия на новите издания.

Говор на омраза

Двете страни да продължат да обменят чрез дипломатически канали между министерствата на външните работи информация относно прояви на говор на омраза, идентифицирани при надписи и табели на обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни материали, както и в медийното пространство (включително онлайн и социални медии) на територията на другата страна и да информират в разумен срок за предприетите от съответната страна действия за отстраняване без забавяне на идентифицираните случаи на говор на омраза в публичното пространство.

Двете страни да гарантират, че държавното финансиране на нови книги, документални издания и списания, филми и друга художествена продукция, паметници на културата и чествания ще се осъществява в духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, като в този контекст всеки субект, финансиран от държавата, ще потвърждава в изрично и обвързващо изявление, че ще следи с необходимото внимание въпроса за недопускане на всички форми на говор на омраза и неспазването на това задължение ще представлява основание за спиране и възстановяване от страна на субекта на отпуснатото държавно финансиране.

Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически режим

Правителството на Република Северна Македония, в период до една година, да създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991 г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Правителството на Република България да сподели своя опит в тази област, включително по отношение създаването на специализиран централизиран архив, на основа на приетото от страната през 2006 г. законодателство в областта. България ще продължи да осигурява достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, с което ще продължи да създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Темата за историята

Двете страни да се придържат към одобрените от Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 текстове като основа за организирането, съвместно или индивидуално, на чествания, както и да се придържат към тях в публични речи и изявления относно общи исторически събития и личности, за които въпросните чествания биват организирани.

Двете страни да изготвят и представят примерни уроци на основа на препоръките на Комисията, по които Комисията е постигнала съгласие приложени към Протокола от следващото заседание на Съвместната междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и в бъдеще да бъдат включени в съдържанието на съответните учебни програми, учебници и други релевантни учебни материали, надписи върху табели, исторически монументи, паметници и информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и в електронни информационни масиви с публична собственост.

Двете страни ще насърчат Комисията да завърши прегледа на периода на Средновековието в срок до една година от подписването на настоящия Протокол.

На следващото заседание на Съвместната комисия по чл. 12 от Договора, двете страни да одобрят препоръките на Комисията по целия период през периода на Средновековието.

В изпълнение на т. 3, ал. 3 от Протокола от първото заседание на Съвместната Междуправителствена комисия от 2019 г., правителствата на двете страни да насърчат Комисията да изготви и да предложи на двете правителства препоръки за съвместно отбелязване на общи исторически събития и личности, в срок до една година от подписването на настоящия Протокол.

Двете страни, не по-късно от учебната 2024-2025 г., да променят, където е необходимо, всички учебници по история в учебната програма, така че да отразяват постигнатите до този момент резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал. 2 от Договора.

Двете страни да продължат да подкрепят и окуражават дейността на Комисията, поемайки ангажимент да продължат да хармонизират релевантните учебници и учебни програми, в съответствие с резултатите от работата на Комисията, утвърдени от двете правителства.

Двете страни подкрепят и окуражават Комисията да завърши работа по всички периоди от общата история, която свързва двете държави и народите им, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора, с цел цялостното имплементиране на тези нейни препоръки в образователните програми преди ратификацията на Договора за присъединяване на Северна Македония към ЕС.

Република Северна Македония ще предприеме мерки за осигуряване на ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и опазване на културата и идентичността на българската общност в Република Северна Македония:

•Постигане на устойчиви резултати в превенцията и реакцията срещу прояви на език на омраза към България и българите в Република Северна Македония в медийното пространство, вкл. в онлайн и социални медии, в Република Северна Македония.

•Постигане на устойчиви резултати в превенцията, разследването и наказателното преследване при престъпления от омраза, прояви на език на омраза и на дискриминация срещу българите в Република Северна Македония.

•Предприемане на ефективни мерки за повишаване на осведомеността относно институционалните механизми по правата на човека и повишаване на доверието на българите в Република Северна Македония към тези механизми и национални институции.

•Постигане на устойчиви резултати за гарантиране на свободното упражняване на правата на българите в Република Северна Македония за свободно изразяване, опазване и развитие на идентичността и специфичните характеристики на тяхната общност, както и за свободно използване на символите на тяхната общност.

Подписан на….. в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на страните – български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски език, съгласно Конституцията на Република Северна Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /БГНЕС

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

- Реклама - spot_img

НАЙ-ЧЕТЕНИ СТАТИИ

Зареждане...

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ