Начало Новини Предавания На живо

ДФЗ разработва нова платформа на сайта си

Ще увеличи публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ разработва нова платформа на сайта си

Ще увеличи публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г.

3 годиниАгро 32Боряна Райчева


ДФ „Земеделие“ увеличава публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. За целта се разработва нова платформа на интернет страницата, където ще се обявяват данните.

Системата ще осигури по-голяма прозрачност за усвояемостта на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Инициативата е част от подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. До започване функциониране на платформата, фондът ще публикува ежемесечни данни за ПРСР 2014-2020 на секция „Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020 г.“

От началото на действие на ПРСР 2014-2020 до 30 август 2017 г. в ДФ „Земеделие“ – РА са приети общо 14 751 заявления по всички мерки, за които е бил отворен прием. Сключени са общо 4 147 договора с размер на субсидията от близо 843 млн. лева (842 949 485,54 лв.).

Към момента продължава разглеждането и договарянето на проектните предложения, постъпили през втората половина на 2016 година - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

По отношение на подадените заявления по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” все още не са приключили задължителните административни проверки, свързани с поетите ангажименти. От началото на прилагането на ПРСР 2014-2020 по двете екологични мерки са подадени следния брой заявления:

За кампания 2015 са подадени общо 5 935 заявления, съответно 3819 по мярка 10 и 2116 по мярка 11;
За кампания 2016 са подадени общо 9 586 заявления, съответно 5351 по мярка 10 и 4235 по мярка 11;
За кампания 2017 са подадени общо 9 794 заявления, съответно 5539 по мярка 10 и 4255 по мярка 11.

От новия програмен период стопаните вече не поемат многогодишни ангажименти по двете мерки - 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. Субсидиите се предоставят под формата на годишни плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на наложени ограничения за определени земеделски дейности. От стартирането на ПРСР 2014-2020 по мярка 12 и 13 са подадени следния брой заявления:

За кампания 2015 по мярка 12 са подадени 10 787 заявления, а по мярка 13 – 34 364;
За кампания 2016 по мярка 12 са подадени 11 837 заявления, а по мярка 13 – 32 716;
За кампания 2017 по мярка 12 са подадени 11 550 заявления, а по мярка 13 – 32 935.