Гледай
на живо

БТПП: Невъзможен е прогрес в образованието без дигиталното обучение

75% от анкетираните ВУЗ-ове предлагат видео стрийминг

Дигиталните средства за обучение предоставят повече възможности за участие в учебния процес на различни заинтересовани страни. По този начин разширяването на сътрудничеството с бизнеса може да привлече много експерти от практиката, които да бъдат катализатор за ускорената дигитализация на висшето образование. Това са част от изводите, които показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата. То е проведено сред висши училища в България.

Всички от анкетираните университети посочват, че дигиталното обучение в голяма или малка степен е застъпено в методите им на преподаване. По този начин на студентите се предоставя достъп до лекционните курсове по един иновативен метод – посочват 88% от анкетираните.

Участвалите в анкетата ВУЗ-ове изтъкват, че предлагат достъп до електронна библиотека. От друга страна, въпреки дигитализацията на обучението, все още тя не оказва влияние върху по-ниски такси за образование.

Противоположни са мненията относно мотивацията –  предстаевители на университетите са убедени, че обучението лице в лице е значително по-мотивиращо за студентите, а другата част не е на същото мнение.

Дигиталните форми на обучение са застъпени във всички степени на обучение, като най-явно присъстват при бакалаврите и магистрите. Презентационна техника за водене на лекции е практика, която се използва при всички ВУЗ-ове, участвали в проучването - 75% от анкетираните предлагат видео стрийминг, 50% използват образователни и симулационни платформи, а около 40% имат live чат по време на лекция.

75% от университетите посочват, че техните преподаватели са достъпни за студентите по email или в социалните мрежи, както и че отговарят на запитвания. Малък процент от висшите учебни заведения не са сигурни каква част от преподавателите комуникират онлайн.

Една от препоръките на университетите е да се работи в посока на подготовката на преподавателския състав за използване на дигитални средства - като форма на обучение, да се провеждат обучения за работа с нови иновативни технологии. Според анкетираните  повишаването на компетенциите в тази област ще даде тласък както на внедряването, така и на качеството на образователната услуга. Това върви ръка за ръка с промяна в нормативната уредба за висше образование, даваща повече свобода на дигитални форми на обучение.